Duurzame energie met behoud van ruimtelijke kwaliteit

Voor een duurzame energievoorziening hebben we niet genoeg aan alleen zonnepanelen. Dit komt omdat de zon alleen overdag en vooral in de zomer schijnt. De wind waait ook ‘s nachts en in de winter. Daarom is de combinatie van wind en zon in het windrijke Groningen zo kansrijk.

Met de geringe afmetingen, houten bladen en ranke mast heeft de windmolen een vriendelijke uitstraling gekregen die wordt gewaardeerd door omwonenden en gemeenten (zie ook EAZ Wind geadopteerd door Libau). Daarmee komt het product tegemoet aan de eerdere zorg van burgers en overheid, die windenergie associeerden met grootschaligheid en top-down besluitvorming. Onze visie laat zien dat het tegendeel binnen handbereik ligt.

De EAZ-Twaalf is bij uitstek geschikt voor het Groningse buitengebied en nabij dorpsranden. Door juiste inpassing kan het product de identiteit van het landschap versterken door historische lagen te accentueren. De relatief kleine masten van de kleine windmolens bieden de mogelijkheid ingepast te worden het bestaande landschap. Eigenlijk zoals architecten dat nu al met bomen doen. Zie ook onze uitgebreide visie op landschappelijke inpassing.

Nieuwolda_weboptimized

Casestudie Nieuwolda
Naast boerenbedrijven kunnen ook dorpsgemeenschappen, energiecoöperaties en lokale overheden profiteren van lokale windenergie. In bovenstaande tekening is uitgewerkt hoe de huishoudens van Nieuwolda zouden kunnen voorzien in hun elektriciteitsbehoefte. Windmolens zijn steeds volgens de landschappelijke ordeningsprincipes geplaatst met ruimte naar het zuidwesten voor een goede energieopbrengst. Door de opgewekte windenergie te combineren met elektriciteit uit zonnepanelen in de verhouding 2:1 kan optimaal gebruik worden gemaakt van de bestaande infrastructuur1. Hiermee worden extra maatschappelijke kosten voorkomen doordat de netwerkbeheerders met relatief weinig ingrepen de duurzame opwekinstallaties kunnen inpassen. De uiteindelijke investering voor de zonnepanelen en de kleine windmolens verdient zich dan binnen een aantal jaren al terug.

Een nieuwe regionale economie
De situatie van Nieuwolda is typerend voor de provincie Groningen. Maar liefst 60% van de inwoners woont in minder verstedelijkt gebied2. Daardoor is er goede potentie voor lokale windenergie. Ieder dorp kan op dezelfde wijze als het voorbeeld van Nieuwolda in zijn eigen energiebehoefte gaan voorzien. Doordat de molens in de regio worden ontwikkeld en geproduceerd ontstaat er een nieuwe regionale economie. Er zal een nieuwe keten van lokale leveranciers ontstaan met vele arbeidsplaatsen tot gevolg.

Waarom geloven wij hier in?
Wij zien de overgang naar duurzame energie als onderdeel van een nieuwe economie met kansen voor onze samenleving om weerbaar en zelfstandig te worden. De aanpak op regionale schaal betekent dat het klein genoeg is voor saamhorigheid en groot genoeg is om schaal te maken en economische kringlopen te sluiten.3

[1] Gelijktijdigheid van zon en wind, Bastian Knoors, Alliander

[2] Aantal inwoners in Groningse gemeenten met verstedelijkingscode van 3, 4 of 5 volgens het CBS

[3] Ook andere initiatieven zoals De Ontdekking van Groningen en de Groninger Energiekoepel onderstrepen het belang van een transitie op regionale schaal.